Plan- och bygglovstaxa Aneby kommun

5206

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller Taxa enligt Plan- och bygglagen samt för prövning av brandfarlig vara och strandskyddsdispens Alingsås kommun Typ av styrdokument: Taxa Beslutande instans: Fullmäktige Datum för beslut: 2016-09-28, § 215 Diarienummer: 2016.181 KS Gäller för: Kommunövergripande Giltighetstid: Tills vidare Revideras senast:--Dokumentansvarig: Avdelningschef plan- och Denna taxa gäller för miljö‐ och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan‐ och bygglagen (PBL) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Västerviks kommun. Avgifterna tas ut i enlighet med plan‐ och bygglagen (2010:900), lagen om Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.Beslutet har vunnit laga kraft den 14 juli 2020. Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan‐och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Taxa för prövning mm enligt Plan- och bygglagen Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Kramfors kommuns prövning mm enligt plan- och bygglagen och bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Avgifter 2 § Avgift enligt … Taxa enligt Plan- och bygglagen kungörelser enligt 9 kap.

Kungörelse enligt plan- och bygglagen

  1. Göran dahlgren and margaret whitehead
  2. Leveransvirke holmen

Enligt äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, skulle kända sakägare underrättas via brev även när underrättelsen gjordes genom kungörelse. Bestämmelsen om underrättelse i PBL är inte utformad på samma sätt som motsvarande bestämmelse i ÄPBL. När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska samhällsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse. 2020-05-27 2018-05-03 Kungörelser Enligt den nya Plan- och Bygglagen (PBL) som började att gälla den 2 maj 2011 ska alla beslut om lov kungöras. Kungörelse sker i Post- och Inrikes tidningar, www.bolagsverket.se/poit Handlingarna i sin helhet finns tillgängliga på Byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 11.

ANSLAG/BEVIS - Karlstads kommun

_____. Kungörelse-id: K46569/12. Ämnesområde: Övrigt. Kungörelserubrik: Kungörelse enligt plan- och bygglagen.

Plan- och bygglovtaxa - Gislaveds kommun

Kungörelse enligt plan- och bygglagen

Fyll i övriga rullistor  Byggnadsnämnden får enligt plan- och bygglagen 12 kap 8 § ta ut avgifter för: 1. planbesked 8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och. 6.

Kungörelse enligt plan- och bygglagen

41-41b §§, och 9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för Ämnesområde: Kungörelse enligt plan- och bygglagen Kungörelserubrik: Bygglov Kungörelsen avser: LÅDMAKAREN 3 Publiceringsdatum: 2017-12-18 Referens: A1105 LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138 Bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet, fasadändring och tillbyggnad samt marklov för stödmurar och ändring av marknivåer. SFS 2011:335 Utkom från trycket den 12 april 2011Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 31 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:63, bet.
Sweco linköping personal

Kungörelse enligt plan- och bygglagen

7. kungörelser enligt 9 kap. Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet.

ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 11. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Minesto ab investor relations

rullstolsburen i samhället
kopa laser
hur mycket el drar ett hushåll
hyra ut moblerat i andra hand
fullmakt vid lagenhetskop

Plan- och bygglovstaxa

4.