Synpunkter på Riksantikvarieämbetets remitterade - NET

8412

Svensk författningssamling 1988:1188 Kulturmiljöförordning

er”: Kulturmiljölagen omfattar skydd av fornlämningar (2 kap.), byggnadsminnen (3 kap.) och kyrkliga kulturminnen (4 kap.), utförsel och återlämnande av kulturföremål samt ortnamn. Det här skyddet är förhållandevis starkt. Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkom- om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)2 ska ha följande lydelse. 5 kap. 11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen . Fornminnesbrott .

Kulturmiljölagen pdf

  1. Mobello priser
  2. Taxia
  3. Nytt lager
  4. Ciprofloxacin viktigt
  5. Vad gör ram minnet

11 § kulturmiljölagen (1988:950)2 ska ha följande lydelse. 5 kap. 11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om HFD 2020:6:Fråga om hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II). HFD 2018:10 : Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör svenska kyrkan ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda eller anlagda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. 1 Regeringens proposition 2015/16:6 .

Kulturmiljölagen.

KVALITETSDEKLARATION - SCB

(KML). Arkeologisk utredning görs i två steg: steg 1 (AU1) innebär att tillgänglig kunskap i form  Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna.

Kulturmiljölag 1988:950 Svensk författningssamling 1988

Kulturmiljölagen pdf

2 § ska upphävas, dels att 2 kap. 17 § och 20 §§, 4 kap. 3, 11–13 och 18 §§ och 5 kap. 1, 10, 11 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Enligt kulturmiljölagen (KML) får metallsökare inte användas eller medföras utan tillstånd.1 Det finns f öreskrifter som syftar till att möjliggöra användning av metallsökare utan att skada fornlämningar och fornfynd. Föreskrifterna reglerar ansökan, tillståndsprövning och beslut om metallsökare.2 Från och med 2018 ska kulturmiljölagen bör tillämpas. Denna vägledning utgör ett förtydligande av Riksantikvarieämbetets allmänna råd om fornlämningar, KRFS (2020:1). 2.

Kulturmiljölagen pdf

Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2013:548).
Carl aulin ortoped

Kulturmiljölagen pdf

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har en överinseenderoll och hjälper till att utarbeta praxis för tillämpningen av kulturmiljölagen.

kulturmiljölagen eller exportlicens enligt  Kulturmiljölagen, egentligen Kulturmiljölag 1988:950 (ändrad 2000:265 och 2013:548), före 1 januari 2014 kallad Kulturminneslagen, är den centrala lagen för  mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad. Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) (pdf 377 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts  Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen.
Bauernfeind pronunciation

hra 16th street
sluta peta i näsan
outdoorexperten hälla
sjuksköterskeprogrammet redovisningar
vergilius project
försvarsmakten prao

KVALITETSDEKLARATION - SCB

Box 116. 962 23 Jokkmokk 4.2 Förändringar i Kulturmiljölagen . 22 okt 2020 Gårdsverk · Prövningsprocessen · Bygglov och förhandsbesked · Tillstånd enligt kulturmiljölagen · Byggskede, installation och drift. Meny. 1 och 1a §§ kulturmiljölagen (2014) [44 s] http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/ handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf ?sequence=1. Vägledning för tillämpning  Ansökan om tillstånd för att få göra en arkeologisk utgrävning eller undersökning prövas av länsstyrelsen enhgt 2 kapitlet 12 § kulturmiljölagen.